mladiinfo

Grantovi za organizacije civilnog društva

U okviru projekta “ALTER – Aktivne Lokalne Teritorije za Ekonomski Razvoj Ruralnih Područja”, Mreža za ruralni razvoj Srbije, u ime konzorcijuma partnera, objavljuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) da podnesu punu aplikaciju za grant program za izgradnju kapaciteta i zagovaranje za održivi ruralni razvoj na teritoriji Zapadnog Balkana.

 

OBLAST:

 

LEADER i LRVZ (lokalni razvoj vođen od zajednice) pristup; ruralni razvoj, održivo upravljanje prirodnim resursima, zaštita okoline, socijalna ekonomija, inovacije u socio-ekonomskom razvoju, održiva poljoprivreda, diversifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima.

 

OPIS

 

Poziv za grant program za izgradnju kapaciteta i zagovaranje za održivi ruralni razvoj na teritoriji Zapadnog Balkana organizuje Mreža za ruralni razvoj Srbije, u ime konzorcijuma partnera: Razvojne fondacije Turske, Mreže za ruralni razvoj Crne Gore, Mreže za ruralni razvoj Makedonije, Mreže za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine, Instituta za demokratiju i medijaciju iz Albanije, Mreže organizacija za ruralni razvoj Kosova, Hrvatske Mreže za ruralni razvoj i Ruralnog foruma iz Litvanije.

Program je sproveden kao sastavni dio projekta “ALTER – Aktivne Lokalne Teritorije za Ekonomski Razvoj Ruralnih Područja” koji traje četiri godine i koji je finansiran od strane Evropske Unije.

Organizacije civilnog društva sa uspješnim aplikacijama će dobiti maksimalno 17.000 eura po grantu. Minimum 14 najboljih projektnih predloga u oblasti održivog ruralnog razvoja će dobiti grantove za implementaciju projekata u periodu od 1. februara do 31. oktobra 2018. godine.

Autoritet za ugovaranje će izabrati prvo rangirane prijave za svaku zemlјu, pod uslovom da se dostigne minimalni potreban rezultat, u skladu sa raspoloživim finansijskim okvirom po zemlјi. U svakoj projektnoj zemlјi će se dodijeliti najmanje dva granta.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvariju organizacije civilnog društva iz Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Turske, Bosne i Hercegovine i Kosova koje su aktivne u različitim aspektima održivog ruralnog razvoja.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adresu: altergranting@gmail.com. Da bi se prijavili, aplikanti se moraju pridržavati sljedećih smjernica:

– potrebno je podnijeti jedinstveni obrazac za prijavu i budžet;

– svaki od partnera mora dostaviti pravnu dokumentaciju (Statut i Rješenje o registraciji) i godišnje finansijske izvještaje za posljednje 3 godine koji se odnose na njihovu organizaciju, posebno;

– budžet mora odražavati finansijske odgovornosti svakog od partnera;

– koncept projekta neće biti tražen. Kada se podnesu prijave, podnosiocima prijava neće biti dozvolјeno da vrše bilo kakve naknadne promjene u svojim zahtjevima. Nacionalni koordinator projekta može kontaktirati podnosioca zahtjeva za dalјa razjašnjenja;

– aplikacije moraju odražavati kako se cilјevi projekta preklapaju sa pokazatelјima programa grantova koji su navedeni u uputstvu pod 2.2. Indikatori projekta;

– podnosioci zahtjeva mogu dostaviti samo jednu prijavu projekta; samo jedan projekat po organizaciji ili u partnerstvu biće nagrađen grantom;

– svaka organizacija može biti kandidat ili partner samo u 1 projektnoj aplikaciji.

Aplikacije će se procijenjivati na osnovu njihovog značaja za cilјeve Projekta i na koji način efikasno odgovaraju indikatorima projekta. Aplikacije će biti procjenjene u svakoj od sedam zemalјa učesnica od strane nezavisnog nacionalnog ocenjivača.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

17. decembar 2017. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Udruženje Mreža za ruralni razvoj Srbije je osnovano 2010. godine sa ciljem da podrži jačanje postojećih i novih ruralnih potencijala.

 

Detaljnije: Grantovi za organizacije civilnog društva