Međunarodne konsultacije o djeci i mladima u riziku NVO Juventas

Nevladina organizacija Juventas poziva sve zainteresovane da se prijave za međunarodne konsultacije koje se bave djecom i mladima u riziku na teritoriji Zapadnog Balkana.

Ovaj program se organizuje u okviru projekta “ARYSE – At-Risk Youth Social Empowerment”, a namijenjen je nevladinim organizacijama koje rade projekte sa mladima i djecom u riziku U okviru ovog programa raspravljaće se o setu podrške koje NVO organizacije mogu da pruže ovoj populaciji. Da bi bili dio ovog programa zainteresovani aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove: da posjeduju fakultetsku diploma iz socijalnog rada, psihologije, pedagogije ili drugih relevantnih oblasti; najmanje pet godina iskustva (uključujući i praktično) u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite djece u riziku; posjedovanje relevantnih znanja o međunarodnim servisima podrške namijenjenih sljedećim grupama: mladima i djeci koja imaju problema sa zakonom; mladima i djeci koja su korisnici psihoaktivnih supstanci (odnosno, droge); mladim ljudima čiji su članovi porodice imali problem sa zakonom ili sa narkomanijom; djeci i mladima koji su na ulici; mladim romima; mladim ljudima koji su bez roditeljskog staranja. Pored toga neophodno je dobro poznavanja Sistema dječje i socijalne zaštite u državama Zapadnog Balkana, takođe, neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika, kao i posjedovanje dobrih komunikacijskih viještina, kao i dobre viještine pisanja sa dobro provjerenih publikacija u poslednjih pet godina. Da bi bili dio ovog programa zainteresovani aplikanti mogu poslati svoj CV, pIsmo preporuke i finansijsku situaciju putem faksa ili mejlom. Svoje prijave aplikanti mogu poslati najkasnije do 12. jula 2017. godine. Prjave slati na: Fax: +3820657098
Email: marija@juventas.co.me.
juventas@t-com.me. Detaljnije informacije o ovom programu mogu se naći na zvaničnom sajtu ove organizacije:
http://www.juventas.co.me/index.php/me/.