Održan okrugli sto povodom izrade Programa pristupanja Crne Gore EU

Vlada Crne Gore uz podršku Ministarstva evropskih poslova uspješno je okončala pripremu programa pristupanja Crne Gore EU za period 2018-2020 i povećala nivo transparentnosti i učešća javnosti i nevladinih subjekata, saopšteno je na okruglom stolu povodom izrade Programa.

Ministarstvo evropskih poslova kao koordinator procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji pozvalo je zainteresovanu javnost da se uključi u javnu raspravu povodom izrade programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, sa ciljem da se obezbijedi informisanje najšire javnosti o programu u cilju potpunije razmjene informacija i učestvovanja zainteresovanih strana u njegovoj pripremi. Kako je navedeno, radi se o strategijskom dokumentu koji obuhvata obaveze za 33 pregovaračka poglavlja koji se odnose na preuzimanje pravne tekovine EU.

Državna sekretarka Ministarstva evropskih poslova i koordinator na izradi dokumenta, Marina Vujačić, zahvalila se učesnicima u izradi programa koji predstavlja tabelarni prikaz napretka još od prvog usvojenog dokumenta iz 2014. godine. Ona je napomenula da se za protekli period predano radilo na doradi pravnog i strategijskog okvira i jačanju administrativnih kapaciteta u odnosu na obaveze iz pregovaračkog procesa, sa ciljem preuzimanja evropskih standarda u brojnim oblastima života. Ovaj program, koji će uskoro biti usvojen na Vladi, predstavlja plan za izradu i utvrđivanje pravnog okvira u koji spadaju zakon i podzakonski akti, zatim strategijskog okvira u koji spadaju strategije, odnosno programi i akcioni planovi za reorganizaciju institucija i kadrova. Prema njenim riječima, usvajanje dokumenta planirano je uporedo sa usvajanjem izvještaja o realizaciji programa pristupanja za 2017. godinu, i neposredno nakon razmatranja programa ekonomskih reformi. Program pristupanja pruža kvalitetan pregled relevantnog zakonodavstva za određena poglavlja, institucije koje su zadužene za njihovo sprovođenje, stepen usklađenosti sa pravnim tekovinama EU, rok za potpuno usklađivanje i drugo. Ovim dokumentom se nastoje okvirno odrediti obaveze koje je potrebno ispuniti do 2020. u cilju postizanja unutrašnje spremnosti za članstvo u EU. Vremenski okvir PPCG-a određen je kako bi obaveze pratila i izvršavala aktuelna vlada do kraja svog mandata. U izradi dokumenta bio je uključen veliki broj institucija, uključujući i civilni sektor i nevladine organizacije, čime je omogućeno da i građani direktno učestvuju u procesu donošenja odluka odnosno politika čime je proces učinjen transparentnim i javnim za sve. Ovo je realizovano kroz proces javnih konsultacija i javnih rasprava, kao i sektorskih sastanaka za pojedina poglavlja, te kroz obavještenja elektronskim putem. Ona je iskazala nadu da će temeljna realizacija programa značajno približiti Crnu Goru evropskim standardima i učvrstiti već dugo trasiran put ka Evropskoj uniji.

Generalna direktorica MEP-a za pravne tekovine EU, Dragana Marković ukazala je na maksimalne napore u prethodnim mjesecima te intenzivan i kontinuiran rad koji je pratio izradu, te da dokument omogućava jasan uvid u dinamiku ispunjavanja obaveza iz procesa. Kako je navela, pred akterima se sada nalazi najzahtjevnija faza pregovaračkog procesa koja podrazumijeva otvaranje preostala tri poglavlja kao i privremeno zatvaranje ostalih poglavlja, a strategijski dokument sadrži sve ključne aktivnosti u narednom periodu bez čijeg ispunjavanja pregovori ne bi mogli biti uspješno okončani. Istaknut je takođe i značaj ne samo usvajanja neophodnog pravnog okvira, već i na njegovu implementaciju odnosno primjenu u praksi. Ona se osvrnula i na činjenicu da su realizacijom ovog programa neke procedure možda postale složenije ali svakako i transparentnije, te da se svi predlozi prije usvajanja dostavljaju i Evropskoj komisiji na mišljenje. Na kraju, sa zadovoljstvom je konstatovano da se i pored zahtjevnog zadatka na izradi, pred građanima nalazi jedan kvalitetan dokument. Za potrebe dalje realizacije svih preuzetih obaveza, planirano je 673 zapošljavanja za potrebe jačanja administrativnih kapaciteta.

Na samom kraju učesnici okruglog stola imali su mogućnost postavljati pitanja vezana za ovaj strateški dokument ili za predloge njegove izmjene, dopune ili usaglašavanja. Ovom prilikom učesnici su istakli potrebu smanjenja administrativnih procedura i obima dokumentacije, neophodnost zaštite crnogorske intelektualne i kulturne svojine, propuste iz oblasti saobraćaja i pomorstva, posebno dio zakonodavstva koji reguliše registraciju i regulaciju poslovanja zapošljenih u oblasti ribarstva, te druge sugestije.