Popunite anketu!

Popunite anketu i time učestvujte u kreiranju nove strategije za mlade! Svojim mišljenjem, stavovima, iskustvima pomoći ćete Upravi za mlade i sport, odnosno državi Crnoj Gori da definiše prioritete kada su mladi u pitanju. Anketa je otvorena do 12. decembra 2014. godine.

Uprava za mlade i sport, u partnerstvu sa NVO Građanska alijansa i UNDP-jem, sprovodi projekat pripreme polazišta za novu nacionalnu strategiju za mlade. Polazište podrazumijeva evaluaciju prethodne strategije za mlade (NPAM 2006-2011), analizu trenutne stuacije kada je u pitanju položaj mladih u Crnoj Gori, i na kraju zaključke i preporuke modela i smjernica za izradu nove strategije za mlade.

Osim analize izvještaja, istraživanja, podataka, institucionalnog i drugih okvira u kojima se realizuje omladinska politika, i mišljenje samih mladih je jako važno!

Kako bi se mladi uključili u pripremu strategije, realizovane su konsultacije sa mladima i organizacijama mladih, kroz ankete i fokus grupe.

Osim toga, pripremljena je online anketa za sve mlade (15-30 godina) koji žele da daju svoje mišljenje i svoj doprinos strategiji koja će se ticati njih samih.

Na sledećem linku možete popuniti anketu i time učestvovati u kreiranju nove strategije za mlade.

https://docs.google.com/forms/d/1skJmgE5FFuzgNkU2vqHhUKYCy2uYVJj8tkqoYwZq_i0/viewform