mladiinfo

Stopa nezaposlenosti veća za 22,31 odsto

Prema statističkom izvještaju ZZCG od 18. decembra, u Crnoj Gori registrovana su 51.752 nezaposlena lica sa stopom nezaposlenosti od 22,31 odsto, kazao je direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić na konferenciji koju je ZZCG organizovao 20. decembra 2017. godine u svojim prostorijama. Događaju je prisustvovala i predstavnica nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro.

 

Na konferenciji su predstavljeni rezultati i aktivnosti ove institucije, kao i aktivnosti koje su u planu za naredni period.

Mustafić je naveo da ankete koje sprovodi MONSTAT ukazuju na pad stope nezaposlenosti, odnosno da, prema njihovim podacima, stopa nezaposlenosti iznosi 15,1 odsto.

On je takođe dodao da rezultati Zavoda i Monstata mogu da se koriste kao potpuno relevantni i da imaju legitimitet.

„Uzroci ovakvih suprotnih pokazatelja u značajnoj mjeri uslovljeni su primjenom nekih zakonskih rješenja koja direktno i indirektno opterećuju tržište rada.“

On je poručio da je Zavod postao primamljivo mjesto za ostvarivanje nekog prava, te da su prijavljena i lica iz sive ekonomije koja imaju posao, ali ne i formalno-pravni status. Mustafić je istekao da od 2015. godine, kada je usvojen Zakon o majkama, dolazi do povećanja broja lica koja su na evidenciji, ali da se taj trend polako usporava.

„U strukturi nezaposlenih, više od polovine su žene (58 odsto), smanjeno je učešće mladih do 25 godina, ali je povećano učešće starijih do 50 godina. Bez posla je 9.219 visokoškolaca, među kojima su 303 magistra i 12 doktora nauka.“

Kada su u pitanju lica sa invaliditetom, na evidenciji Zavoda nalazi se blizu 6.000 lica. On je takođe naglasio da su u novembru počele da rade komisije za profesionalnu rehabilitaciju u novom sazivu.

„Za mjere aktivne politike zapošljavanja raspolagali smo sa 2.6 miliona eura, 250.000 eura za kreditno otvaranje 50 novih radnih mjesta, šest miliona eura za podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom. Programima je obuhvaćeno 2.100 lica na evidenciji nezaposlenih.“

Kada je u pitanju obrazovanje i osposobljavanje odraslih, u program je uključeno 550 lica koja se nalaze na evidenciji, a program je realizovan u saradnji sa 20 organizatora programa obrazovanja za odrasle. Kroz program javnih radova omogućeno je zaposlenje za 1.204 nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji.

Programom osposobljavanja za samostalan rad ostvareno je zaposlenje 50 mladih pripravnika sa srednjom stručnom spremom, a Programom osposobljavanja za rad kod poslodavaca ostvareno je zaposlenje 100 dugoročno nezaposlenih lica od kojih je 75 iz sjevernih i manje razvijenih opština naše zemlje. U Program osposobljavanja i zapošljavanja mladih na suzbijanju neformalnog poslovanja – „stop sivoj ekonomiji“ uključeno je 145 visokoškolaca i to: 80 na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći službenim licima Poreske uprave; 35 u Upravi policije i 30 u Upravi za inspekcijske poslove.

„Po dva javna poziva u ovoj godini, Zavod je dodjelio tri miliona eura grant šema, čime se finansira 85 projekata u koje je uključeno 322 lica sa invaliditetom kod 213 poslodavaca koji ostvaruju pravo na subvenciju zarade. Od ovih 322 lica sa invaliditetom, njih 205 je zaposleno na određeno vrijeme.“

On je dodao da je sredstvima iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom iz 2015. godine finansirana realizacija više od 150 projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom, a ukupna vrijednost tih projekata prelazi 7.5 miliona eura. Takođe je ukazao na to da dobre rezultate imaju i u realizaciji IPA projekata.

Mustafić je naglasio da je Zavod – kako direktno, tako i indirektno – učestvovao u realizaciji devet IPA projekata i od tih projekata izdvojio je projekat Prekogranične saradnje sa Kosovom.