mladiinfo

EU grant Strukturni dijalog

Strukturni dijalog grant predstavlja grant za organizovanje sastanaka između mladih ljudi, mladih političara, mladih stručnjaka i predstavnika organa vlasti za mlade organizovanih oko specifičnih prioriteta.

Aktivnosti koje su podržane ovom akcijom mogu biti: sastanci na nacionalnom nivou i transnacionalni seminari koji se bave informacijama, debatama i aktivnim učešćem mladih ljudi kada se radi o pitanjima relevantnim za strukturni dijalog ili za EU strategiju za mlade, pripremni nacionalni sastanci i transnacionalni seminari za zvaničnu konferenciju mladih koji su organizovani tokom svakog semestra od strane države članice EU koja predsjedava Evropskom Unijom, događaji koji promovišu debate i informacije o radu sa mladima vezane za aktivnosti organizovane tokom evropske nedjelje mladih, konsultacije mladih ljudi radi definisanja svojih dilema koje se odnose na učešće u demokratskom životu (onlajn konsultacije, ankete, itd.), sastanci i seminari, informacioni događaji ili debate između mladih ljudi i donosilaca odluka, mladih stručnjaka oko tema učešća u demokratskom životu, događaji koji simuliraju funkcionisanje demokratskih institucija i uloge donosilaca odluka unutar ovih institucija. Mladi ljudi će biti aktivno uključeni u sve faze projekta, od pripreme do praćenja. Dužina projekta je od tri do 24 mjeseca. Uključuje najmanje 30 mladih ljudi starosti između 13 i 30 godina, iz zemalja koje su uključene u projekat. Nacionalni sastanci se moraju odvijati u zemlji organizacije koja podnosi zahtjev. Transnacionalni-međunarodni sastanci se odvijaju u bilo kojoj od programskih zemalja uključenih u aktivnosti. Maksimalni grant koji se dodjeljuje za sastanke strukturnog dijaloga je 50 000 €. Zainteresovane organizacije trebaju pročitati Erasmus + vodič kroz program. Za dalju podršku trebalo bi kontaktirati nacionalnu agenciju u svojoj zemlji.
Rokovi: drugi februar 2017. godine za projekte koji počinju od prvog maja 2017. do 30.09.2017,
26. 04.2017. godine za projekte koji počinju od prvog avgusta 08.2017. godine do 31.12.2017. i
četvrti oktobar 2017. godine za projekte koji počinju od prvog januara 2017. do 31.05.2018. godine.
Detaljnije informacije možete saznati na:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en?fref=gc&dti=1280986168594259