Glavni grad raspisao poziv za projekte NVO

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Glavnog grada raspisala je javni konkurs za raspodjelu sredstava namijenjenim NVO koje imaju sjedište u Podgorici, a čiji su projekti od posebnog značaja za grad.

OBLAST:

 

Socijalna i dječja zaštita, ostvarivanje prava lica sa invaliditetom, oblast kulture i oblast zaštite životne sredine.

OPIS:

Ukupan iznos sredstava predviđenih budžetom Glavnog grada za ovu namjenu u 2018. godini iznosi 40.000,00 eura, a projekat se može finansirati najviše do 20% (8.000,00 eura) ukupnih sredstava predviđenih budžetom Glavnog grada za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

USLOVI:

Kako bi Komisija vrednovala dostavljene projekte, oni moraju imati:
naziv koji ukazuje na njegovu sadržinu, oblast na koju se odnosi, naziv strateškog, programskog ili planskog akta Glavnog grada kojim je projekat utvrđen i naziv samog projekta utvrđenog tim aktom, odnosno naziv strateškog, programskog ili planskog akta Glavnog grada i naziv projekta sa kojim je projekat koji se kandiduje u vezi, cilj koji mora biti realan i vremenski određen, ciljnu grupu; detaljan opis projekta po segmentima sa specificiranim projektnim aktivnostima; rok, mjesto i dinamiku realizacije; budžet projekta po pojedinim pozicijama i ukupno sa administrativnim troškovima koji ne mogu biti veći od 30% ukupnog budžeta projekta; jasno izražene indikatore kvantitativno ili kvalitativno; način praćenja realizacije projekta; precizan terminski plan aktivnosti, kao i podatke o odgovornom licu za realizaciju projekta.

ROK ZA PRIJAVU:

28.03.2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA:

Detaljnije o ovom pozivu, možete pogledati na linku:
http://podgorica.me/