mladiinfo

Grantovi Ministarstva odbrane za nevladine organizacije

Ministarstvo odbrane objavilo je javni poziv nevladinim organizacijama za dostavljanje prijedloga projekata na temu: Vojska Crne Gore i mladi – udružimo potencijale.

 

OBLAST:

saradnja Vojske Crne Gore i mladih

OPIS

Javni poziv se realizuje u okviru bilateralne saradnje Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva, koje je ujedno i finansijer najboljih projektnih rješenja. Predmet poziva je finansiranje projektnih rješenja kojima se doprinosi unapređenju saradnje Vojske Crne Gore i srednjoškolske i studentske populacije.

Cilj Javnog poziva je da se mladima približi uloga i značaj Vojske Crne Gore u sistemu odbrane i mogućnosti vojnog poziva i da se povratno dobiju smjernice kako bi se kreirale određene politike djelovanja ka navedenoj populaciji, u obostranom interesu. U okviru Javnog poziva, biće finansirana dva predmeta projekata:

1. kreiranje medijskog sadržaja;
2. saradnja sa lokalnim zajednicama.

Ministar će donijeti odluku o izboru do dva projektna rješenja u ukupnom iznosu od 5 000 eura, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka Javnog poziva. Lista izabranih projekata će biti objavljena na internet stranici Ministarstva odbrane.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju nevladine organizacije iz Crne Gore koje ispunjavaju sljedeće uslove:

• NVO je upisana u registar nevladinih organizacija najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva;
• NVO u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje obuhvataju aktivnosti usmjerene ka mladima;
• NVO je u prethodne dvije godine realizovala najmanje dvije aktivnosti namijenjene srednjoškolskoj/studentskoj populaciji;
• NVO je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Odabir dostavljenih prijedloga vrši Komisija na osnovu sljedećih kriterijuma:

• usklađenost prijedloga projekta sa ciljem Javnog poziva i zadatim predmetima;
• jasno opisane aktivnosti projekta;
• jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta;
• jasno opisani i mjerljivi rezultati projekta;
• održivost projekta;
• prethodno iskustvo nevladine organizacije u realizaciji projekata namijenjenim srednjoškolskoj i studentskoj populaciji;
• promocija i vidljivost projekta u javnosti;
• kontrolno izvještavanje.

Maksimalna vrijednost dostavljenog prijedloga za finansiranje projekta može biti do 5.000 eura. Nevladina organizacija može predložiti samo jedan projekat.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose putem pošte arhivi Ministarstva odbrane na adresu: Ministarstvo odbrane, ul. Jovana Tomaševića br. 29, 81000 Podgorica, u zapečaćenoj koverti sa napomenom “Direktoratu za ljudske resurse, prijedlog projekta”.

Prijedlozi projekata se dostavljaju na engleskom i maternjem jeziku, u štampanoj i elektronskoj formi (CD). Prijedlog projekta je potrebno dostaviti na obrascu iz priloga, ovjerenom pečatom organizacije i potpisanom od strane ovlašćenog lica. Uz prijedlog projekta, potrebno je da nevladina organizacija dostavi sljedeće dokaze:

• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statut;
• potvrdu o podnesenim finansijskim iskazima za prethodnu godinu, sa kopijom bilansa stanja i bilansa uspjeha;
• uvjerenje da organizacija nema poreskih dugovanja, izdato od strane nadležnog organa;
• uvjerenje da račun organizacije nije blokiran, izdato od strane Centralne banke;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
• biografiju lica koja će biti zadužena za koordinaciju i realizaciju projekta;
• ovjerenu izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nije dobila sredstva za realizaciju projekta i da projekat nije predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje projekta.

ROK ZA PRIJAVU:

11. decembar 2017. godine

VIŠE INFORMACIJA

Ministarstvo odbrane Crne Gore osnovano je 2006. godine nakon sticanja državne nezavisnosti. Ovaj državni organ uprave radi na reformi vojske i odgovarajućoj organizaciji samog ministarstva.

Detaljnije: Grantovi Ministarstva odbrane za nevladine organizacije