mladiinfo

m!M na konferenciji „Imam pravo da znam“

Kotor je najbolje ocijenjena opština kada je u pitanju transparentnost lokalne samouprave, rečeno je na konferenciji „Imam pravo da znam“ koju je organizovala nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje (CGO).

 

Prilikom otvaranja konferencije, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević ukazala je na činjenicu da su ”lokalne vlasti najbliže građanima i za očekivati bi bilo da budu i najtransparentnije. Međutim, to još uvijek nije slučaj u Crnoj Gori, pri čemu postoje značajne razlike u stepenu otvorenosti, odnosno zatvorenosti lokalnih samouprava.”

Generalna direktorka Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave Jadranka Vukčević kazala je da je transparentnost lokalne samouprave na dobrom nivou, ali da ima prostora za napredak. Osvrnula se i na prethodnu konferenciju CGO-a i dodala da svaka zemlja počiva na temeljima dobre vladajuće klase, političkog sistema participativne demokratije u kojoj su građani učesnici u donošenju odluka, kao i da svaki grad mora da ima transparentnu lokalnu samoupravu.

„Stvaranje servisno-orijentisane javne samouprave jedan je od osnovnih ciljeva svih učesnika u formiranju dobre lokalne samouprave. Da bismo u potpunosti zadovoljili termin servisno-orijentisane javne uprave, neophodno je povećati nivo učešća građana u vršenju procesa rada i odlučivanja, doprinijeti jačanju nevladinog sektora, a posebno sprovesti aktivnosti u pravcu jačanja transparentnosti i etike na svim nivoima vlasti.” Takođe je dodala da, ukoliko želimo transparentniju lokalnu samoupravu, moramo uključiti građane u proces rada i donošenja odluka na lokalnom nivou.

Vukčević je navela da Zakon o lokalnoj samoupravi prepoznaje i u sebi sadrži jedno čitavo poglavlje koje se odnosi na saradnju lokalnih samouprava i nevladinog sektora.

Izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) Ana Novaković izjavila je da nijesu do kraja zadovoljni rezultatima svog dosadašnjeg rada. „I dalje imamo ćutanje administracije”, zaključila je. Ona je dodala da bi lokalne samouprave trebalo da informišu građane i nevladine organizacije o načinima kako da dođu do informacije koja im je u datom trenutku neophodna.

Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj kazao je da je ovo jedan od boljih projekata u kojem je agencija učestvovala. „U 2017. godini podnijete su 143 inicijative za utvrđivanje prekršajne odgovornosti”. On je takođe dodao da su 2015. i 2016. zlatne godine kada je u pitanju slobodan pristup informacijama.

„Sa 1 500 odluka iz 2015 i 2016. godine smo stigli na 3 200 odluka Agencije, što nas svrstava u sam vrh u donošenju odluka, imajući u vidu broj državnih organa, odnosno organa lokalne samouprave”.

Nakon Gjokaja, čuli su se izvještaji glavnih administratora Opština Pljevlja i Kotor, koji su predstavili rezultate rada njihovih lokalnih samouprava. U okviru projekta, tri opštine koje su bile glavni akteri dobile su ocjene kada je u pitanju slobodan pristup informacijama – na prvom mjestu je opština Kotor, na drugom opština Pljevlja, dok je glavni grad na trećem mjestu.

Konferenciju ”Imam pravo da znam!” CGO je organizovao u okviru projekta ”Imam pravo da znam – Odgovorne opštine u službi građana!“ koji se finansira iz sredstava Evrpske unije i kofinansira iz sredstava Kraljevine Holandije, u okviru šireg regionalnog projekta WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform.