Prezentovan poziv “Podrška socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana

NVO Mladiinfo Montenegro prisustvovala je informativnoj sesiji povodom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat „Podrška socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana“ koja je održana 17. septembra 2019. godine u hotelu Centre Ville u Podgorici a u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Na ovoj informativnoj sesiji o pojedinostima samog poziva prisutne su uputili Tatjana Anđelić, načelnica Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.
„Sredstva za ovaj projekat obezbijeđna su od strane Evropske Unije i to u okviru sredstava odnosno instrumenta predpristupne pomoći tkz IPA sredstava i uz kontribuciju budžeta Crne Gore. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je i u predhodnom periodu bilo korisnik IPA sredstava, koji su bili usmjereni na podršku jačanju implementacije nediskriminatornih politika i politika rodne ravnopravnosti u našoj državi, koji su se sprovodili po centralizovanom modelu dok će se ovaj projekat sprovoditi po decentralizovanom modelu“, rekla je Anđelić.
Program EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku uključuje ne samo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava već i druga Ministarstva i institucije, konkretno, u ovom programu, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u okviru akcije pod rednim brojem tri unapređenje socijalne inkluzije i sistema socijalne i dječje zaštite, zaduženo za aktivnost koje se zove „Uključivanje marginalizovanih grupa u društvo“.
Ovaj projekat će se prije svega odnositi na uključivanje saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Romkinja, Egipćana i Egipćanki u oblastima zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite. Oni će u okviru ovog projekta biti obučeni i određeni broj njih će raditi projektno na godinu dana u zdravstvenim ustanovama, kancelarijama zavoda za zapošljavanja i biroa rada na lokalnom nivou kao i ustanovama socijalne zaštite i to u 11 opština u Crnoj Gori. To su Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj.
Takođe se očekuje da se kroz ovaj projekat radi na jačanju antidiskriminacionih politika, naročito na lokalnom nivou, kroz aktivnosti koje se tiču jačanja administrativnih kapaciteta.
„Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa relevantnim institucijama pripremilo i usvojilo Strategiju za socijalnu inkluziju RE populacije za period 2016 – 2020 godina, sa konkretnim zadacima koje se tiču oblasti u samoj Strategiji“, istakla je Anđelić.
Javni poziv za dostavljanje predloga projekata objavljen je sedmog avgusta 2019. godine, na relevantnim sajtovima kao i u dnevnim novinama Pobjeda.
„Program se finansira iz predprustupnih fondova EU i vrijedan je 18 miliona eura. Ministarsto rada i socijalnog staranja zaduženo je za njegovu realizaciju zajedno sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom nauke, Ministarstvom finansija, Direktoratom za ugovaranje sredstava EU pomoći, Direkcijom javnih radova kao i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava uz podršku i pomoć Delegacije EU u Crnoj Gori i evropske komisije. U skladu sa opštim ciljem a to je da se obezbijedi razvijeno i koheziono društvo kroz pružanje boljih uslova za podizanje nivoa zapošljivosti stanovništva, poboljšanje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja uz socijalno uključivanje osoba sa nepovoljnim položajem i smanjenje rizika od siromaštva, čime su definisane i njegove aktivnosti. Programom je obezbijeđeno za aktivnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava, 700 000 eura, dok je za ovaj poziv izdvojeno 440 000 eura“, rekla je Ksenija Aranitović, samostalna savjetnica u Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
Više detalja o samom pozivu i budžetskim elementima ovog poziva pružili su Dragomir Marković, menadžer za ugovaranje, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, Ministarstvo finansija i Nikolina Vemić, Finansijski menadžer, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, Ministarstvo finansija.
Za sva dodatna pitanja potencijalni aplikanti mogu poslati na e-mail adresu cfcu@mif.gov.me najkasnije do 17. oktobra 2019. godine dok je krajnji rok za dostavu predloga projekata 7. novembar 2019. godine do 14:30 časova.