BLOG: Kako implementirati omladinske ideje

Svaka zemlja ima svoje vlastite mehanizme za sprovođenje omladinske politike. U principu, uloga centralne vlasti jeste da formuliše okvir praktične politike kada kreira uslove za djelovanje na regionalnom i lokalnom nivou (na primjer kroz zakonodavstvo i budžetiranje), i konačno, ona u načelu prati i ocjenjuje sprovođenje ciljeva praktične politike. Prilikom izrade ciljeva omladinske politike, nadležni organi razmatraju ishode i krajnje rezultate ranijih procesa praktične politike, kao i podatke relevantnih istraživanja.

Centralna vlast može da donese opšte ciljeve i ponekad zahtijeva da nadležni lokalni ili regionalni organi izrade konkretne ciljeve. Drugi korak tiče se obezbejđivanja struktura i resursa, a to može da obuhvati konkretne zakone koji definišu usluge ili načine finansiranja.
Ovo stvara uslove za sprovođenje aktivnosti, intervencija i usluga. Na kraju, država procjenjuje rezultate ostvarene na regionalnom i lokalnom nivou. Djelovanje omladinske politike može i trebalo bi da bude dopunjeno prikupljanjem iskustvenih podataka o tome kako se težnje praktične politike realizuju u praksi, do koga su doprle, kao i koji su efekti postignuti, kako bi se znalo šta treba menjati kada je to potrebno. Da bi ovaj ciklus djelotvorno funkcionisao, formulisanje ciljeva bi trebalo da se dešava zajedno sa uspostavljanjem mjerila za njihovo vrednovanje: ciljevi bi trebalo da budu nedvosmisleni, ideološki jasno definisani, merljivi i da se odnose na raspoložive resurse. Ostali akteri omladinske politike, kao i sama vlast, trebalo bi da budu uključeni u čitav ovaj proces.
Kažemo da omladinske politike imaju multisektorsku dimenziju kada postoji proces saradnje između sektora za mlade i drugih sektora oko pitanja koja su važna za mlade. Za multisektorsku koordinaciju, u okviru ministarstva nadležnog za mlade postoje odbori koji su zaduženi za multisektorsku ili međuministarsku saradnju. Umjesto toga, može postojati i politički predstavnik zadužen za pitanja mladih koji je zadužen i za koordinaciju.

Ključevi uspjeha

O čemu se mora razmišljati prilikom planiranja, sprovođenja i ocjene omladinske politike?
Ključni aspekti djelotvorne i svrsishodne omladinske politike obuhvataju:
► jasno definisan državni organ za mlade, telo koje može da vodi, usmjerava, koordinira i konsoliduje rad;
► jasno definisanu i namjeravanu ciljnu grupu mladih korisnika, na primjer definisanje starosne granice i/ili grupe do kojih intervencija praktične politike treba da dopre;
► konkretnu i transparentnu strategiju i akcioni plan kao i mehanizme sistematskog praćenja i evaluacije, kako bi donosioci praktične politike u svakom trenutku mogli biti pozvani na odgovornost , ali i radi unapređenja omladinske politike;
► bazu znanja, na primjer mapiranje raznih potreba različitih mladih ljudi, istraživanja i statistiku, kao i iskustvene podatke prikupljene tokom sprovođenja praktične politike;
► viziju koja mlade osobe sagledava kao resurs, a ne kao problem, i koja podržava i osnažuje mlade ljude da realizuju svoj puni potencijal i daju svoj pozitivan doprinos društvu;
► vjerovanje u vrijednost i mogućnost smislenog aktivnog učešća omladine, tj. učešće mladih u političkim procesima i njihovo angažovanje u omladinskim organizacijama i u životu životu zajednice;
► međusektorski pristup omladinskoj politici, koji okuplja različite sektore javne politike koji imaju ulogu u životima mladih, od „omladinskog sektora”, pa nadalje;
► zaseban održivi budžet, budući da praktična politika mora biti podržana održivim, namjenskim, adekvatnim resursima za sprovođenje;
► uspostavljene veze između lokalnih, regionalnih i nacionalnih nivoa, sa prepoznatim kompetencijama i odgovornostima svih aktera i neophodnom saradnjom, koordinacijom i partnerstvom;
► usaglašenost sa međunarodnom praksom, uzimajući u obzir standarde, preporuke i dobre prakse.
Kada pogledamo omladinsku politiku, možemo da analiziramo kako je ona organizovana, ko šta radi, koliko to košta, ali prvo i najvažnije – da li omladinska politika dopire do pravih mladih osoba na smislen i relevantan način. Ključni izazov za omladinsku politiku jeste da se maksimalno poveća domet pozitivne omladinske politike i da se na najmanju moguću mjeru svede domet negativne omladinske politike.