mladiinfo

Grantovi za romske / egipćanske organizacije civilnog društva

Njemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe upućuje poziv romskim i egipćanskim organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata za podfinansiranje u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, finansiranog od strane Evropske unije.

 

OBLAST:

 

promocija i zaštita ljudskih prava

 

OPIS

 

Projekat „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, koji implementiraju Help i partneri na projektu u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, ima za cilj ukupno poboljšanje situacije u kojoj se nalazi RE populacija kao osnovna ciljna grupa na koju se projekat odnosi.

Ciilj podfinansiranja projekata je osnaživanje romskih i egipćanskih organizacija civilnog društva kako bi se intezivnije uključile u borbu protiv diskriminacije i doprinijele poboljšanju inkluzije Roma/kinja i Egipćana/ki u crnogorsko društvo. Oblasti u kojima će projekat djelovati su:

1. zapošljavanje;
2. obrazovanje;
3. zdravstvena i socijalna zaštita.

Podrška romskoj i egipćanskoj populaciji kao jednoj od najranjivijih grupa, biće data kroz šemu sub-grantiranja čiji je cilj uključivanje manje razvijenih lokalnih RE udruženja i jačanje njihovih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije i olakšavanje pristupa socijalnim uslugama.

Vremenski okvir za realizaciju projekata je tri mjeseca, a prihvatljive su sljedeće teme:

• nasilje u porodici i prisilni rani brakovi;
• RE socijalni i politički aktivizam;
• prevencija narkomanije i upotrebe psihoaktivnih supstanci;
• prevencija dječijeg prosjačenja;
• socijalno stanovanje;
• promocija kulture, jezika i običaja za djecu, mlade, žene, odrasle;
• ostale teme koje podržavaju socijalnu inkluziju RE.

Ukupan iznos koji je na raspolaganju u okviru pomenutog Poziva za podnošenje prijedloga projekata iznosi 26 000€. Potencijalni aplikanti mogu da apliciraju sa samo jednim projektom, sa ukupnim iznosom sredstava u visini između:

• minimalni iznos: € 2 000;
• maksimalni iznos: € 4 000.

Svaki prijedlog projekta koji nije u visini navedenih vrijednosti neće biti prihvaćen.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju romske i egipćanske organizacije civilnog društva na prostoru Crne Gore koje ispunjavaju uslove za aplikante definisane Smjernicama za podnošenje projekata. Ostale organizacije, institucije ili pojedinci mogu biti uključeni u akciju. Takvi saradnici imaju svoje uloge u projektu, alli ne mogu da budu korisnici sredstava iz projekta, osim dnevnica i putnih troškova.

U okviru Poziva, prihvatljive su aktivnosti pri organizaciji događaja: radionice, seminari, sastanci, implementacija promotivnih kampanja, za RE populaciju, štampanje i distribucija lifleta, brošura, performansa, aktivnosti za mlade, sajmovi, javne tribine.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose na crnogorskom jeziku putem pošte na adresu:
Help – Hilfe zur Selbsthilfe
Oktobarske revolucije 122 / III, 81 000 Podgorica.

Aplikacija sadrži prijavni obrazac, predlog budžeta i potpisanu Izjavu aplikanta. Pored aplikacije, podnosilac mora poslati skenirane i štampane verzije sljedećih pratećih dokumenata:
• kopiju Rješenja o registraciji izdatu od strane nadležnog organa;
• kopiju Statuta organizacije.

Prijave projekta se moraju slati u štampanoj verziji i u elektronskoj verziji na CD –u. Elektronska verzija projekta mora biti istog sadržaja kao štampana verzija. Nepotpune prijave mogu biti odbijene.

Koverta mora nositi sljedeći naslov: Prijedlog projekta u okviru poziva “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa” EuropeAid/151421/DD/ACT/ME, zajedno sa punim nazivom i adresom podnosioca zahtjeva.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

12. januar 2018. godine do 15.00h

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Help-Hilfe zur Selbsthilfe je njemačka nevladina humanitarna organizacija registrovana u sudu u Bonu jula 1981. godine.

 

Detaljnije: Grantovi za romske / egipćanske organizacije civilnog društva