Konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za 2020. godinu

Centralna banka Crne Gore (CBCG) objavila je konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za 2020. godinu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

OBLAST:
Bankarstvo i Monetarna politika i teorija

OPIS
U cilju stimulisanja naučne misli i afirmacije mladog i stručnog kadra u Crnoj Gori, povodom obilježavanja 11. aprila – Dana Centralne banke Crne Gore, Centralna banka Crne Gore dodjeljuje Godišnju nagradu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

Novčani iznos Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu, po kategorijama iznosi:

diplomski rad 2.000,00 eura
magistarski rad 3.000,00 eura
doktorski rad 4.000,00 eura

USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore koji su u prethodnoj kalendarskoj godini odbranili diplomski, magistarski ili doktorski rad na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola.
Pravo učešća na Konkurs nemaju zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore i članovi Savjeta Centralne banke.

NAČIN PRIJAVE
Radovi se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, neposredno ili putem pošte na adresu: Centralna banka Crne Gore, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: „Za Godišnju nagradu za 2020. godinu”, najkasnije do 20. februara 2020. godine. Radovi koji se dostave nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

Radovi se dostavljaju u papirnoj i elektronskoj formi (mejlom na adresu godisnja.nagrada@cbcg.me) na crnogorskom ili engleskom jeziku, a uz radove, učesnici su dužni da pored prijave (sa tačno navedenom adresom i brojem telefona), dostave ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademskom stepenu i Rješenje o priznanju diplome (za slučaj da je rad odbranjen u inostranstvu), biografiju (CV) i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.

ROK ZA PRIJAVU:
20. februar 2020. godine

VIŠE INFORMACIJA
Izbor najboljih radova vrši komisija imenovana Rješenjem guvernera Centralne banke Crne Gore.
Komisija može odlučiti da ne dodijeli Godišnju nagradu za pojedinu kategoriju, ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta.
Svi učesnici će biti pismeno obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.

Detaljnije na: https://www.cbcg.me/…/konkurs-za-dodjelu-godisnje…