mladiinfo

Master i doktorske stipendije u oblasti neurofilozofije

Škola sistematskih neuronauka iz Njemačke objavljuje poziv za program stipendiranja koji im omogućava studiranje u toj instituciji.

OBLAST:

Neurofilozofija.

OPIS

U okviru programa aplikanti su u obavezi da pređu jednu pripremnu godinu prije nego počnu sa radom na svojoj tezi. Nakon obavljenog pripremnog perioda počinju sa radom na svojoj tezi. Aplikanti dobijaju sredstva za istraživanje od svoje supervizorske grupe, a pored toga programom su podržani mali istraživački projekti. U toku svoje pripremne godine aplikanti dobijaju mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 eura, a nakon uspješnog završetka pripremne godine dalja sredstva im obezbjeđuje supervizorski tim. U okviru programa aplikantima su pokriveni svi troškovi studiranja. Mogu se prijaviti i aplikanti koji su svoje istraživanje počeli na svom univerzitetu, a koji žele da urade svoja istraživanja u skladu sa standardima škole. Ti aplikanti su sami odgovorni za snošenje svojih troškova studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na master i doktorske studije koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Da ih interesuje neuronauka;
• Da su spremni da pohađaju interdisciplinarne obuke kako bi razumjeli mozak u cijelini;
• Da posjeduju odgovarajuću diplomu iz biologije, medicine, inžinjerstva, fizike, bioinformatike, računarskih nauka, psihologije, filozofije ili drugih srodnih polja;
• Da imaju dobar prosjek na ranijem nivou studija;
• Studenti koji se upisuju na master studije moraju posjedovati bečelor diplomu u gore navedenim oblastima;
• Moraju imati dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Aplikacija sadrži pregled vašeg predloženog istraživačkog projekta, CV-ja, zvaničnog transkripta vašeg akademskog rada (liste pohađanih kurseva, ocjene), diplome i dva odvojena akademska referentna pisma. Takođe navedite dva potencijalna supervizora (uključujući jednog ne-filozofa) sa jezgra ili pridruženog neurofilozofskog fakulteta GSN-a. Kompletna aplikaciona forma sadrži sljedeću dokumentaciju:
• CV na najviše dvije stranice;
• Zvanične akademske transkripte;
• Sertifikat master ili bečelor diplome u zavisnosti od nivoa studija koji aplikant želi da pohađa;
• Ličnu izjavu;
• Istraživačko iskustvo samog aplikanta za koje on smatra da bi bilo poželjno i relevantno za sam program.
Sva navedena dokumenta moraju biti dostavljena u PDF formatu. Onlajn aplikaciona forma nalazi se na sljedećem linku:
Prijavni formular.

ROK ZA PRIJAVU:

15. februar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu institucije:
Master i doktorske stipendije u oblasti neurofilozofije.