mladiinfo

Mlade najviše brine organizovani kriminal

Predstavnica nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro prisustvovala je pres konferenciji koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju u Podgorici.

Konferencija se održavala na temu „Stavovi mladih o aktuelnim evropskim temama: imigranti, stigmatizacija, islamofobija i radikalizam“. Istraživanje se sprovodilo u okviru projekta „Borba protiv stigmatizacije kroz osnaživanje i promjenu stavova“ koji je CDT sproveo uz finansijsku podršku Evropske unije.


Na početku same konferencije, prisutnima se obratila predstavnica CDT-a. Ona je krenula sa izlaganjem prvog dijela istraživanja koji se bavi islamofobijom kod mladih: „Mladi iz zemalja Zapadnog Balkana pokazuju negativan stav prema imigrantima, iako većina od njih nije nikada imala kontakt sa nekim imigrantom“. U istraživanju se, takođe, navodi da je glavni razlog za takav stav mladih prema imigrantima negativna percepcija islamske religije.

Istraživanje je sprovedeno na onlajn uzorku od 1 152 mlade osobe iz četiri zemlje Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija) i četiri države članice Evropske unije (Belgije, Italije, Mađarske i Njemačke), a sprovedeno je u periodu od kraja jula do sredine septembra.

Istraživanje je urađeno sa ciljem da sistematski analizira potencijalne izvore diskriminatornih stavova, kao i da posluži kao polazna osnova za dalji razvoj aktivnosti i programa usmjerenih na prevenciju i suzbijanje diskriminatornih praksi. „Negativan odnos prema imigrantima za 45 odsto je veći kod osobe koja ima ekstremno islamofobične stavove u poređenju sa osobama koje nemaju”. Iako sve zemlje Zapadnog Balkana u svojim kurikulima imaju i građansko obrazovanje i medijsku pismenost, postavlja se pitanje koliko su postojeći planovi i programi prilagođeni trenutnim izazovima modernog društva i koliko pružaju mladima vještine da razlikuju propagandu od stvarnog života i da kritički posmatraju sadržaje koji im se plasiraju.

U drugom dijelu konferencije, koordinatorka za istraživanja u Centru, Milena Gvozdenović, prisutnima je predstavila glavne nalaze istraživanja: „Mladi iz zemalja Zapadnog Balkana su nešto manje islamofobični od svojih vršnjaka iz Evrope. Nivo islamofobije kod mladih iz Zapadnog Balkana iznosi 2.5, a kod mladih iz zemalja Evrope 2.9”. Prema istraživanju, na ukupnom uzorku, islamofobija kod mladih na skali od 1 do 5 je 2.75. „Iako se islamofobija prvenstveno vezuje za pitanje religije, istraživanje je pokazalo da snaga nacionalnog identiteta, a ne stepen religioznosti, ima veću ulogu u razvoju islamofobije”, navela je Gvozdenović.

Istraživanje je pokazalo da je prosječno poznavanje islamske religije relativno nisko (na skali od 6 iznosi 2.2) što može ukazati na to da su negativni stavovi prema islamu zasnovani na nedostatku znanja. „Istraživali smo i političku radikalizaciju, odnosno sklonost mladih da se angažuju ili pruže podršku nekoj nasilnoj akciji kojom bi se postigao neki politički cilj.Vjerovatnoća da će mlada osoba podržati ekstremnu političku akciju veća je za 38 odsto kod mladih koji su ekstremno islamofobični”. U okviru istraživanja, izveden je zaključak da mlade na teritoriji Zapadnog Balkana najviše brine organizovani kriminal, terorizam i imigracija.