M!M na predstavljanju rezultata ankete poslodavaca 2016/2017

Članica organizacije Mladiinfo Montenegro prisustvovala je predstavljanju rezultata ankete poslodavaca 2016/2017, koje je organizovao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, 03.08.2017 godine. 
Rezultat Ankete poslodavaca 2016/2017, koje je predstavio mr Goran Bubanja, pomoćnik direktora ZZZ za plan, analizu i statistiku ukazuju na nedostatak određenih znanja i vještina i na potrebu realizacije većeg obima programa obrazovanja kojima se usklađuje ponuda i tražnja. Slobodna radna mjesta gotovo su potpuno popunjena.
Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca njih 431 ili 66% je u 2016. godini prijavilo 6.577 slobodnih radnih mjesta, a od toga je svega 7,3 ili 475 ostalo nepopunjeno. Poslodavci kao najvažniji razlog nepopunjavanja slobodnih radnih mjesta ističu da su kandidatima nedostajale potrebne vještine, da su kandidati bili bez radnog iskustva i da je bilo malo kandidata ili ih uopšte nije bilo, dok je manje važan razlog niska zarade za ponuđeni posao.
Od ukupnog broja zaposlenih obuhvaćenih uzorkom, njih 71,7 % angažovano je na neodređeno, a 28,3 % na određeno radno vrijeme.
Sjeverni region u ukupnom broju zaposlenih, po Anketi, učestvuje sa 15,2 %, središnji sa 59,08 %, dok je kod primorskog 25,71 %.
Najbrojnija zapošljavanja su kod srednjih (45,4%), malih (22,1 %) i mikro preduzeća (17,6%), pa tek kod velikih firmi.

Bubanja je rekao da Crna Gora pokušava da Zakonom o strancima, kojim su definisane kvote, da ostvari veći obim zapošljavanja domaće radne snage.
“Moguće je povećati zapošljavanje domaće radne snage i to u relativno kratkom roku u oblastima trgovine, ugostiteljstva i usluga, a u manjem obimu u građevinasrtvu”, kazao je Bubanja.
Istraživanje je pokazalo i da je od ukupnog broja zaposlenih kod anketiranih poslodavaca samo njih 900 ili 4,3 u 2016 prošlo nek vid dodatnog obrazovanja i osposobljavanja.
U istraživanju su navedene preporuke poslodavaca, neke od njih su: povećati obuku nezasposlenih, smanjiti administrativne poslove, uvesti neke nove vidove elektronske komunikacije.

Zavod više od deset godina, kao redovnu aktivnost, sprovodi istraživanje ’’Anketa poslodavaca’’ kojim se sagledava viđenje poslodavaca o najvažnijim pitanjima o radnoj snazi. Dobijeni rezultati koriste se prilikom projektovanja raznih mjera i programa u politici zapošljavanja.
Anketu poslodavaca Zavod za zapošljavanje, kao redovnu aktivnost, radi već 15 godina. Posljednje istraživanje obavljeno je u decembru prošle i januaru ove godine, na uzorku od 653 poslodavca, sa 21.000 zaposlenih iz svih crnogorskih opština.

Osnovni cilj Ankete poslodavaca je uspostavljanje sistema praćenja kretanja na tržištu rada, a prije svega: potreba za određenim profesijama, vještinama i kompetencijama, strukture i karakteristika sezonskog zapošljavanja, obimu i strukturi obuke zaposlenih, zapošljavanja lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije.