mladiinfo

Objavljen Konkurs za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama

Ministarstvo sporta objavilo je Konkurs za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018. godini.

 

OBLAST:

 

NVO, finansiranje, mladi

 

OPIS

 

Konkursom će biti finansirani ili sufinansirani programi koji su u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana za 2018. godinu, a koje su označene crvenom bojom u dokumentu: www.ms.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx…. Projekti će biti finansirani i sufinansirani prema ključnim prioritetima iz Strategije za mlade 2017-2021:

1. Mladi ostvaruju ekonomsku i socijalnu sigurnost kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanje zapošljenja;
2. Mladima je obezbijeđen pristup kvalitetnom obrazovanju;
3. Mladi su aktivni građani, motivisani i proaktivno učestvuju u procesima donošenja odluka, u razvoju zajednice i kreiranju i sprovođenju politika;
4. Mladi su dobrog zdravlja, bezbijedni, imaju obezbijeđen pristup adekvatnom sistemu podrške za prelazak u odraslo doba i samorealizaciju;
5. Mladi imaju pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima kao kreatori i konzumenti;
6. Uspostavljen je efikasan normativni i institucionalni okvir za sprovođenje omladinske politike.

Organizacija može aplicirati sa najviše dva projekta. Iznos dodijeljenih sredstava po projektu je do 15.000,00 EUR. Odluka o raspodjeli sredstava biće objavljena na internet stranici Ministarstva sporta, nakon čega će biti zaključeni ugovori između omladinskih organizacija i Ministarstva sporta.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju omladinske organizacije, organizacije za mlade i drugi oblici organizovanja mladih, registrovane kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori.

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši dodjela sredstava omladinskim organizacijama su:

• doprinos u realizaciji godišnjeg plana;
• omogućavanje i osnaživanje mladih za učešće u svim fazama programa;
• obezbjeđenje principa učešća, rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti;
• precizan raspored aktivnosti;
• jasno definisane ciljne grupe i broj korisnika u okviru programa;
• relevantnost i ostvarljivost programa;
• održivost programa;
• usklađenost budžeta programa sa predloženim aktivnostima programa;
• povezanost programa sa prethodnim aktivnostima i misijom omladinske organizacije;
• kapaciteti omladinske organizacije za sprovođenje programa;
• iskustvo u upravljanju programima u oblasti u kojoj se konkuriše i reference osoba zaduženih za program;
• odnos prema ranijim ugovornim obavezama za omladinske organizacije koje su koristile sredstva po osnovu konkursa o finansiranju i sufinansiranju programa na osnovu godišnjeg plana; i
• partnerstva sa relevantnim institucijama i organizacijama;
• drugi izvori finansiranja omladinske organizacije;

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose na arhivu Ministarstva sporta ili putem pošte na adresu Ministarstva sporta: ul. Svetlane Kane Radović br. 3, Podgorica, svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h i od 12:00h do 14:00h. Prijave projekata sa dodatnom dokumentacijom i naznakom “Konkurs za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018. godini” potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti. Prijavu (Obrazac 1) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi na CD-u. Uz zatvorenu kovertu je potrebno dostaviti i popunjen propratni akt koji se može preuzeti sa: www.ms.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx…. Neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava-program koji se dostavlja na Obrascu 1 koji se može preuzeti sa: www.ms.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx… , i popunjenu tabelu sa prijedlogom budžeta prema formularu na: www.ms.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx…;
2. Izvještaj o realizaciji programa iz 2017. godine, ako je program finansiran ili sufinansiran od strane Ministarstva sporta, koji se dostavlja na Obrascu 3: www.ms.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx…;
3. Rješenje o registraciji organizacije, kojim se potvrđuje da je registrovana prije dana objavljivanja konkursa;
4. Izjava ovlašćenog lica u omladinskoj organizaciji o istinitosti podataka navedenih u prijavi za konkurs (ovjerena od strane suda, notara ili organa lokalne uprave nadležnog za poslove ovjeravanja);
5. Potvrda iz Poreske uprave da omladinska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza do prvog decembra 2017. godine;
6. Potvrda iz Centralne banke Crne Gore da omladinskoj organizaciji nijesu blokirani računi (ne starija od 30 dana).

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

26. januar 2018. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Ministarstvo sporta Crne Gore je specijalizovana organizacija za vođenje poslova državne uprave koji se odnose na njegovu djelatnost.

Detaljnije: http://www.ms.gov.me/…/Konkurs_za_dodjelu_sredstava…/