Potpisan ugovor o stažiranju za OSI i pripadnike RE populacije

NVO Mladiinfo Montenegro potpisala je ugovor sa Njemačkom organizacijom „Help“ u okviru projekta: „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa”podržanog od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori 15.05.2017. godine u PR centuru u Podgorici.

Cilj projekta je poboljšanje položaja romskog i egipćanskog stanovništva i drugih ranjivih
grupa kroz bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, kao i i jačanje kapaciteta državne i lokalne uprave za RE socijalnu inkluziju.

Poslodavci zainteresovani za pružanje praktične obuke korisnicima romske i egipćanske populacije sa područja opština Podgorica, Nikšić i Berane pružaće praktičnu obuku i omogućiti učesnicima stažiranje u trajanju od šest mjeseci.

M!M je ovim projektom pružila priliku za četiri osobe romske populacije i dvije osobe sa invaliditetom na teritoriji Opštine Podgorice, kao i dvije osobe romske populacije i jednu osobu sa invaliditetom na teritoriji Opštine Nikšić.

Nakon potpisivanja ugovora a u cilju definisanja uniformalnog pristupa i uspostavljanja dobre prakse u regulisanju podobnosti za nezaposlena lica ( Romi, Egipćani i ostale ranjive grupe) koja su učesnici obuke kao i za poslodavce obuhvaćene ovim projektom organizovana je pravna radionica. U okviru radionice učesnici su upoznati sa radnim zakonodavstvom i etičkim standardima, obavezama države i poslodavaca, kao i razlikama između zakonskih i etičkih normi.

Takođe u okviru radionice učesnici su imali priliku da se susretnu sa primjerima pozitivne diskriminacije ali su i sami učesnici iznijeli svoja iskustva kada je u pitanju nedozvoljena diskriminacija. Tokom radionice predstavljeni su rezlutati istraživanja CEDEM-a o zapošljavanju Roma i Romkinja u Crnoj Gori u 2015. godini. Istraživanje je pokazalo da je visok nivo nezaposlenosti (88%) od čega je u javnom sektoru samo 8% Roma, stalni radni odnos ima samo 5,9% Roma dok čak 90% Roma nije učestvovalo u korišćenju mjere aktivne politike zapošljavanja.

M!M će tokom šest mjeseci pružiti obuku stažistima iz engleskog jezika, računara kao i obuku iz novinarstva i pisanja za online medije. Korisnici će naučiti da naprave CV i motivaciono pismo, baviće se prevođenjem i administrativnim poslovima, steći će radne navike, naučiti o timskom radu i poboljšati svoja znanja i sposobnosti. Sve to će im biti od koristi za dalji rad i olakšati pronalaženje novog posla i napraviti ih konkurentnijim na tržištu rada.