mladiinfo

Potreban konsultant za finalnu evaluaciju projekta

CARE International Balkans objavljuje konkurs za prijem kandidata na poziciju konsultanta / organizacije / kompanije za pripremu i sprovođenje konačne evaluacije projekta “Social inclusion through Woman Economic Empowerment in Montenegro (JAKA)”.

 

OBLAST:

 

evaluacija projekata

 

OPIS

 

CARE International Balkans traži konsultanta za pripremu i sprovođenje finalne evaluacije projekta. Opšti cilj finalne evaluacije je procjena postignutih rezultata zasnovanih na kriterijumima ocjenjivanja OECD-DAC-a. Specifični ciljevi evaluacije su procjena efikasnosti, efektivnosti, održivosti i (na putu) uticaja projekta u odnosu na navedenu svrhu i očekivane rezultate, ciljne grupe / partnere, korisnike i druge relevantne strane. U okviru 15-odnevnog radnog angažmana, odabrani kandidat / i će imati sljedeće odgovornosti:

– izrada detaljnog plana procesa evaluacije u bliskoj saradnji i dogovoru sa CARE projektnim menadžerom (PM);

– obezbjeđivanje detaljnog plana aktivnosti u okviru finalne evaluacije u komunikaciji sa CARE-om. Finalna evaluacija će biti zasnovana na kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima i koristiće alate za prikupljanje podataka zasnovane na metodologiji zajedničkog učenja i djelovanja (PLA);

– koordinacija i sprovođenje planiranog prikupljanja podataka i procesa analize FE;

– nacrt izvještaja o finalnoj evaluaciji na engleskom jeziku (uključujući početni izvještaj o radionici) sa pregledom korišćene metodologije, procesa prikupljanja podataka i njegovim ishodima. Izvještaj će sadržati detaljanu analizu rezultata i uticaja završnog projekta (sa jasno predstavljenim zaključkom u log frame formatu i komentarima o istom u okviru narativa).

Detaljane informacije o kompenzaciji, koja se daje po završetku rada i odobrenju završnog konsultantskog izvještaja CARE-a, će biti naznačene u ugovoru konsultanta.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju pojedinačni stručnjaci, timovi stručnjaka, nevladine organizacije i agencije koje su upoznate sa kontekstom i predmetom datog projekta. Kvalifikovani kandidati ispunjavaju sljedeće kriterijume:

– dobro poznavanje ekonomskog položaja žena na Balkanu, posebno u Crnoj Gori;

– bogato iskustvo iz prethodnih angažmana u oblasti ekonomskog razvoja, a naročito u ekonomskom osnaživanju žena, kooperativnog i socijalnog preduzetništva u regionu Balkana;

– sveobuhvatno iskustvo u sprovođenju evaluacija;

– bogato iskustvo u radu sa ženskim nevladinim organizacijama u regionu Balkana, po mogućnosti u Crnoj Gori;

– poznavanje nacionalnih politika usmjerenih na siromašne i marginalizovane žene;

– individualno / organizaciono priznanje od i u saradnji sa institucijama koje rade na pitanjima ekonomskog razvoja;

– prethodno iskustvo sa projektima usmjerenim na ekonomsko osnaživanje žena;

– odlične sposobnosti pisanja na engleskom jeziku.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adresu: shalkic@carenwb.org ili putem pošte na: CARE International, Balkans, Hasana Kaimije 11, 71000 Sarajevo. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na engleskom jeziku:

1) CV (poželjan EU format) sa detaljnim informacijama koje su relevantne za tražene kvalifikacije;

2) nacrt konsultantskog plana – koncizan dokument sa ciljevima konsultacije, metodologijom rada i planom implementacije (rasporedom) za konsultantske usluge;

3) finansijska ponuda: konsultant predlaže dnevnu naknadu / stopu izraženu u eurima za 15 dana savjetovanja. Troškovi štampanja i specifikacije moraju biti odvojeni od drugih troškova savjetovanja. Kao poseban segment je takođe potrebno uključiti troškove transporta, hrane i smještaja. Ne postoji standardni format za ponudu.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

21. novembar 2017. godine do 15:00 h

 

VIŠE INFORMACIJA

 

CARE International je udruženje međunarodnih nevladinih organizacija koje implementiraju svoje programe za borbu protiv siromaštva i socijalne nepravde u više od 90 zemalja širom svijeta.

 

Detaljnije:

http://care-balkan.org/