mladiinfo

Schüler Helfen Leben grantovi za nevladine organizacije

Schüler Helfen Leben (SHL), humanitarna organizacija iz Njemačke, objavila je poziv nevladinim organizacijama za dostavljanje projekata koji osnažuju mlade ljude da aktivno oblikuju svoje životne uslove i životnu sredinu u kontekstu migracije. Poziv je otvoren za nevladine organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

 

OBLAST:

 

migracija, mobilnost

 

OPIS

 

Opšti cilj poziva za podnošenje predloga projekata je da osnaži mlade ljude da aktivno oblikuju svoje životne uslove i životnu sredinu u kontekstu migracije. Specifični ciljevi poziva su:

– da odgovori na neposredne posljedice migracije koje utiču na (prinudne) migrante, kao i na lokalnu zajednicu; i / ili

– da se bavi dugoročnim individualnim i društvenim uticajem migracionih iskustava i istorije; i / ili

– da doprinese pozitivnim perspektivama u regionu i / ili izbjegne negativne posljedice migracije.

Vodeći se principima SHL-a, poseban prioritet se daje aktivnostima koje uključuju strukture odlučivanja i učešča mladih.

Finansiranje SHL-a se sastoji od direktnog finansiranja, a finansijska podrška bilo kojoj individualnoj intervenciji biće u rasponu od 100.000 do 150.000 eura. Sredstva su namijenjena za period od najmanje godinu dana do maksimalno tri godine.

 

USLOVI

 

Mogu se prijaviti nevladine organizacije koje djeluju u jednoj od sedam zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija. Pravo na prijavu ostvaruju nevladine organizacije koje:

– imaju strukture odlučivanja i učešća mladih u svojoj organizaciji i u svakodnevnoj praksi;

– imaju dokazane rezultate u predloženim aktivnostima;

– imaju tehnički, upravljački i finansijski kapacitet da efikasno i efektivno sprovedu svoje aktivnosti;

– dijele SHL-ove vrijednosti, uključujući viziju, misiju, međunarodno priznate principe koji se tiču politika ljudskih prava, rada i dječije zaštite;

– koriste SHL sredstva za proširenje svojih osnovnih aktivnosti na način koji stvara dodatne mogućnosti za djecu i omladinu.

SHL ima ograničene resurse i stoga će svaka prijava biti procijenjena kako bi se utvrdio njen razvojni uticaj i efektivnost. Kvalitet predloga predstavlja opšti vodeći princip za procjenu pogodnosti kandidata za SHL-ovu finansijsku podršku.
Ciljevi moraju biti postignuti u određenom vremenskom periodu. Prethodno iskustvo podnosioca zahtjeva će, uključujući tehničke, upravljačke i finansijske kapacitete za izvršenje intervencije i postizanje ciljeva u određenom vremenskom periodu, biti važan kriterijum pri donošenju odluke.

SHL će odabrati najbolje prijave na osnovu predložene aktivnosti koja najviše doprinosi ostvarenju ciljeva SHL-a.

Ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati moraju biti jasno fomulisani, konzistentni i realistični. Prijave bi trebalo da pokažu da je organizacija stručna za implementaciju projekta. Kandidati moraju biti sigurni da je implementacija projektnih aktivnosti ostvarljiva u okviru perioda finansiranja.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem na email adresu: cfp18-SEE@schueler-helfen-leben.de.
Prijave moraju biti dostavljene u okviru šablona za projektne prijave koji je obezbijedio SHL na: http://www.schueler-helfen-leben.de/…/_SHL__Short_Applicati…. Predlozi projekata moraju biti dostavljeni na engleskom ili njemačkom jeziku. Obrazac mora biti kompletno popunjen, uz potrebnu prateću dokumentaciju.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

18. decembar 2017. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Schüler Helfen Leben (SHL) je najveća njemačka humanitarna organizacija koju vode mladi ljudi. SHL je 1992. godine osnovana tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji od strane srednjoškolaca koji su obezbijedili pomoć u regiji.

Detaljnije: Schüler Helfen Leben grantovi