mladiinfo

Stažiranje u SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) nudi jako motivisanim studentima ograničen broj stipendija na period od tri mjeseca sa punim radnim vremenom. Naročito se pozivaju mladi akademici iz polja političkih nauka i srodnih društvenih nauka (ekonomija, prava, administracija, ponekad i studije regiona, etnologija ili novinarstvo). Stažisti će raditi u premisama SWP- a u Berlinu- Wilmersdorf.

Mogu se prijaviti student koji već pohađaju magistarske studije (ali i sa Hauptstudium- a), koji posjeduju Bachelor diplomu koja može služiti kao dokaz da se prijavljuju za magistarske studije i koji će biti redovni studenti na magistarskim studijama u periodu navedenom kao period stražiranja, koji posjeduju Bachelor/ magistarsku diploma a koji su upisani na dodatne Bachelor ili magistarske studije.

Angažovanje stažiste uključuje pomaganje u poslovima koji se tiču raspodjele istraživačkog rada, pogotovo istraživačkih projekata, izrada dokumentacije i kontrolnih izvještaja za članove istraživačkih jedinica, priprema izještaja sa konferencija i sastanaka, istraživanje adekvatne literature, uređivanje akademskih tekstova, istraživanje i procjena materijala, pomoć pri pripremanju sastanaka i konferencija, obavljanje generalnih administrativnih zadataka.
Da bi bio primljen, kandidat treba imati sljedeće kvalifikacije: odlično poznavanje engleskog jezika (pisanog i usmenog), dobre korisničke IT vještine (Word, Excel, Internet pretraživači), imati ideju o tome šta se želi dobiti ovim stažiranjem, posjedovati interesovanje za konsultacije i komunikaciju kao i društvene sposobnosti, biti predan, biti ambicizan, znati raditi u timu.
Svaka istraživačka sekcija ima posebne uslove a sekcije su: EU/Evropa istraživačka sekcija, međunarodne bezbjedonosne istraživačke sekcije, američka istraživačka sekcija, istočnoevropska i evroazijska istraživačka sekcija, Srednji istok i Afrika, Azija, istraživačka sekcija o globalnim temama.

Prijava mora uključivati sljedeća dokumenta: motivaciono pismo (maksimum jedna strana), CV, Bachelor diploma (ili dokaz o završenim Grundstudium za Magister/Diplom/Staatsexamen studente), privremeni i završni sertifikati, preporuke, poslovne preporuke (ukoliko postoje) (kopije), važeća potvrda o studentskom statusu (kopija) ili potvrda sa univerziteta o prijavi na magistarske studije (original, mora uključivati i tačan datum upisa), boravišna dozvola (kandidati van EU/EEA, kopija), ako je državna ili privatna organizacija dodijelila stipendiju za stažiranje trreba dostaviti dokumentaciju (uključujući iznos).
Stažisti će primati 300 evra mjesečno. Izuzeci su mogući samo gdje se staž već plaća od strane druge državne ili privatne organizacije.

Rok za prijave je 30. septembar 2017. (za stažiranje koje ne počinje prije decembra 2017.) i 31. decembar 2017. (za stažiranje koje ne počinje prije marta 2018). Prijava se vrši onlajn. Prijavni formular i sva potrebna dokumenta se šalju na: bewerbungen@swp-berlin.org. Nepotpune prijave se neće razmatrati.