U Crnoj Gori visokoobrazovano preko 56 odsto žena

Diskusija o rodnom aspektu na lokalnom nivou i obavezama koje proističu iz Memoranduma o saradnji, koju je organizovala Misija OEBS-a u Crnoj Gori,a kojoj je prisustvovala predstavnica NVO Mladiinfo Montenegro održana je 7. juna u hotelu “Podgorica”.
Više od polovine crnogorske populacije čine žene, a preko 65 odsto njih je visokoobrazovano, saopšteno je na Diskusiji o pitanjima orodnjavanja na lokalnom nivou.
Šefica Misije, Maris Davije, kazala je da postizanje rodne ravnopravnosti nije lak proces.
Ona je rekla da je OEBS, prepoznajući hitnost potrebe da se obezbijedi jednaka zastupljenost u svim sferama života, 2004. godine počeo sprovođenje Akcionog plana za promociju rodne ravnopravnosti.
“Ovaj proces je i dalje u toku, kako za organizaciju, tako i za njene zemlje-članice i zahtijeva kontinuiranu predanost i posvećenost”, kazala je Davije.
Misija i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava potpisali sporazume o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti sa 23 crnogorske opštine, podsjetila je ona.
“Ovi sporazum omogućili su Mnistarstvu da partnerski sarađuje sa opštinama u oblasti ekonomskog snaženja žena, učešća žena u javnom i političkom životu i ravnopravne dostupnosti zdravstvenih usluga, kao i na donošenju i sprovođenju strateških dokumenata i politika”, saopštila je Davije.
Ona je dodala da je Misija, u okviru svega toga, podržala više od 150 obuka u proteklih pet godina, kao i formiranje Mreže opštinskih koordinatora i jačanje njenih kapaciteta.
Ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka, kazao je da pozicija žene u Crnoj Gori nije ista danas i prije 20 godina i kako je naveo, neće biti ista za pet godina.
On je kazao da blizu 51 odsto crnogorske populacije čine žene.


“Preko 65 odsto njih je visokoobrazovano. Znači, postoji ogroman kadrovski potencijal populacije žena koji bi se mogao i te kako dobro inkorporirati, i one bi mogle, kada bi im se dalo malo više prostora, da daju svoj doprinos unaprjeđenju demokratije i stanja u Crnoj Gori”, naveo je Zenka.
Prema njegovim riječima, što je ekonomski jača populacija žena, to je kvalitetniji njihov doprinos društvu.
Zenka je ocijenio da bi žene trebalo da budu više zastupljene u društvu zbog svojih intelektualnih kapaciteta i obrazovanja, a ne zbog toga što su žene.
On je podsjetio da izbornizakon propisuje da svaka treća osoba na izbornoj listi mora biti žena.
“To je jedan od modusa i nije idealan. Zašto ne bi liste imale više od 60 odsto žena, ako su sposobnije, ako imaju kapacitet da mogu više da doprinesu i toj listi i partiji i društvu”, saopštio je Zenka.
Direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković, kazala je da prisutnost oba pola u svim segmentima predstavlja osnovno pravo i moralnu vrijednost u demokratskom društvu.
“Ravnopravna zastupljenost polova mora biti prisutna u svim aspektima života – ekonomskom, društvenom kulturnom, kako bi se postigao željeni cilj”, istakla je Vuković.
Prema njenim riječima, da bi se taj cilj postigao, neophodna je šira edukacija, u koju moraju biti uključene sve institucije sistema, natočito one koje po prirodi posla imaju edukativan karakter.
“Uprava za kadrove, kao nosilac uloge centralnog organa za stručno osposobljavanje i usavršavanje, s pravom je uključena u strateška dokumenta koja razrađuju oblast rodne ravnopravnosti kroz edukaciju državnih službenika i namještenika”, dodala je Vuković.

Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore, Refik Bojadžić, kazao je da je više od 50 odsto opština usvojilo odluku o rodnoj ravnopravnosti, donijelo lokalni akcioni plan u toj oblasti i formiralo Savjet za rodnu ravnopravnost.
Kako je naveo, na osnovu dosadašnjih rezultata može se zaključiti da su lokalne samouprave posvećeno radile na planu uspostavljanja odgovarajućeg zakonodavnog i institucionalnog okvira.
“Ali, određeni broj opština još nije uspostavio određene mehanizme, na šta su se obavezale potpisivanjem Memoranduma”, objasnio je Bojadžić.
On je pozvao predstavnike tih opština da preuzete obaveze ispune u što kraćem roku.
Bojadžić je kazao da je od ukupno 885 odbornika u lokalnim parlamentima, 218 žena, odnosno 24,63 odsto.
On je kao dobre primjere izdvojio Skupštinu Glavnog grada i Skupštinu opštine (SO) Nikšić, gdje je 40 odsto žena.
“Nažalost, imamo loših primjera, gdje su od 33 odbornika u lokalnom parlamentu samo dvije žene”, dodao je Bojadžić.
On je kazao da ni zastupljenost žena na rukovodećim mjestima u izvršnoj vlasti u opštinama nije na zadovoljavajućem nivou.
“Samo tri žene imamo na poziciji predsjednice opštine, odnosno dvije na poziciji predsjednice SO, a od 38 funkcija potpredsjednika opštine – svega osam su žene”, završio je on.