Stipendije Rumunije za osnovne i postdiplomske studije

Ministarstvo za nacionalno obrazovanje i naučna istraživanja Vlade Republike Rumunije, u skladu sa odlukom svoje Vlade dodjeljuje 85 stipendija za osnovne i postdiplomske studije u Rumuniji, za akademsku 2018/2019. godinu.

OBLAST

Političke i administrativne nauke, obrazovanje, rumunska kultura i civilizacija, novinarstvo, tehničke nauke, nafta i gas, poljoprivredne nauke, veterina, medicina, arhitektura, vizuelne umjetnosti.

OPIS

Stipendija je namijenjena studentima koji nemaju rumunsko državljanstvo, stalno prebivalište u Rumuniji i nisu članovi porodica predstavnika diplomatsko-konzularnih predstavništava, a žele studirati u Rumuniji. Dodjeljuje se studentima osnovnih, master i doktorskih studija i isključivo za programe na rumunskom jeziku. Za savladavanje rumunskog jezika predviđena je pripremna godina. Stipendija se sastoji od oslobađanja od školarine, besplatnog smještaja i mjesečne naknade od 65, 75, ili 85 eura za osnovne, master i doktorske nivoe studija.

USLOVI

Osim gore navedenog uslova koje se tiče stalnog prebivališta u Rumuniji, od kandidata se očekuje solidan uspjeh sa najmanjim prosjekom 7.

NAČIN PRIJAVE

Dokumentacija mora biti podnijeta posredstvom diplomatskih misija. Aplikacije upućene poštom, ili direktno na adresu Ministarstva vanjskih poslova i/ili Ministarstvu nacionalnog obrazovanja Rumunije, kao i dokumentacija primljena nakon krajnjeg roka, neće biti uzeta u razmatranje. Kandidati sastavljaju dosije koji predaju ambasadi Rumunije najkasnije do 15. marta 2018. a koji sadrži:

1. Zvanični dopis diplomatske misije zemlje porijekla, akreditovane u Bukureštu, ili rumunske diplomatske misije u zemlji porijekla/prebivališta;
2. Pravilno popunjen Aplikacioni formular za stipendiju Ministarstva vanjskih poslova u Rumuniji;
3. Aplikacioni formular za izdavanje “pisma o prihvatanju” (“letter of acceptance”) na studije u Rumuniji;
4. Ovjerene kopije dobijenih diploma (maturska diploma, ili njen ekvivalent, diploma o završenim master ili doktorskim studijama, ukoliko ih ima) i njihove prevode od sudskog tumača za engleski, francuski, ili rumunski jezik;
5. Ovjerene kopije uvjerenja o položenim ispitima, sa njihovim prevodima ovjerenim od sudskog tumača;
6. Ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, sa njegovim prevodom sudskog tumača za engleski, francuski, ili rumunski jezik.
7. Kopiju prve tri strane pasoša;
8. Ljekarsko uvjerenje koje potvrđuje da osoba koja se upisuje na studije nema zaraznih oboljenja, ili drugih problema koji su nekompatibilni sa predloženim studijama;
9. CV kandidata;
10. Dvije skorije fotografije pasoškog formata.
Ambasada Rumunije će podnijeti aplikacionu dokumentaciju Ministarstvu vanjskih poslova Rumunije uz zvanični dopis najkasnije do 15. marta 2018.

ROK ZA PRIJAVU:

15. mart 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Kandidati treba da potpišu i izjavu kojom preuzimaju odgovornost za davanje tačnih podataka u vezi sa kontakt detaljima, neophodnim za normalnu komunikaciju sa njima, popunjavanje svih rubrika u Aplikacionom formularu. Nepotpuni i netačni podaci daju Komisiji za pravo da taj dosije diskvalifikuje. Takođe, ukoliko kandidat navede samo jedan, umjesto dva rumunska univerziteta, a taj jedan nije dostupan, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Rumunije odrediće negu drugu opciju, u skladu sa traženim profilom i raspoloživim mjestima unutar rumunskog obrazovnog sistema.

Za više informacija posjetite sajt Ministarstva vanjskih poslova Rumunije na linku:
http://www.mae.ro/en/node/2176