mladiinfo

Grantovi Crvenog krsta za organizacije civilnog društva 

Crveni krst Crne Gore, kroz projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”, objavljuje poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijedloga projekata koji za cilj imaju unapređenje socijalne inkluzije starijih u Crnoj Gori.

OBLAST:

socijalna inkluzija

OPIS

„Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ je projekat koji mobiliše kapacitete civilnog sektora u pet država Zapadnog Balkana, a u odgovor na demografsko starenje. Projekat je usmjeren na ojačavanje mreža organizacija civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini,Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji kako bi doprinijele poboljšanju socijalne inkluzije starijih u lokalnim zajednicama i u društvu širom regiona.

Cilj projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ je da se povećaju kapaciteti pet postojećih nacionalnih mreža organizacija civilnog društva kako bi radile na podizanju svijesti javnosti i uticale na procese donošenja odluka koje su vezane za socijalnu inkluziju. U okviru programa, dostupni su grantovi u iznosu od 2 000 do 5 000 eura po aplikantu (organizaciji).

USLOVI

Mogu se prijaviti članice mreže Dignitas, organizacije civilnog društva, lokalne organizacije starijih, druge organizacije civilnog društva u zajednicama, a koje se bave javnim zagovaranjem i socijalnom inkluzijom. Prednost će imati organizacija sa prethodnim iskustvom u radu i aktivnostima vezanim za starije i starenje.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose putem pošte na adresu: Crveni krst Crne Gore, Jovana Tomaševića 6 81000 Podgorica. Potrebno je popuniti aplikacioni formular za mini-projekte. Pored obrasca, aplikanti moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju na maternjem jeziku:

1) dokument koji potvrđuje pravni status organizacije (izvod iz registra)
2) dokumenti koji potvrđuju finansijski kapacitet organizacije:
-završni obračuni organizacije za poslednje dvije godine
-dokaz o likvidnosti: potvrdu da račun organizacije nije bio u blokadi tokom posljednja 24 mjeseca.

Na zatvorenoj koverti mora biti štampanim slovima navedeno ime i adresa organizacije koja konkuriše, kao i ime projekta za koji se konkuriše–„Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“–uz napomenu da se koverta ne smije otvarati prije datuma određenog za otvaranje svih pristiglih ponuda.

ROK ZA PRIJAVU:

6. novembar 2017. godine

VIŠE INFORMACIJA

Crveni krst Crne Gore je jedinstvena, nezavisna i dobrovoljna humanitarna organizacija koja djeluje na teritoriji Crne Gore, kao jedino priznato nacionalno društvo Crvenog krsta u državi.

Detaljnije: Grantovi Crvenog krsta za organizacije civilnog društva